Sanskrit Essay on Himalaya हिमालय पर संस्कृत में निबंध

sanskrit essay
Sanskrit Essay of Himalaya

Sanskrit Essay on Himalaya हिमालय पर संस्कृत में निबंध

हिमालय: भारतभूखण्डोपरि प्रकृते: महती अनुकम्पा वर्तते । नाना पर्वतमाला: विभिन्नाः सरितः नैकानि वनानि, द्वे सागरे, मरुस्थली च अत्र राजन्ते। एकस्मिन्नेव समये नैके ऋतवः अपि द्रष्टुं शक्यन्ते । यद्येकत्र ग्रीष्मातपप्रचण्डता दृश्यते, तदा अन्यत्र

हिमाच्छादितत्वात् शैत्यप्रकोपोऽप्यनुभूयते । अस्मिन् भारतवर्षे ये प्राकृतिक सीमान: सन्ति तेषु उत्तरस्यां दिशि हिमालयस्य प्रामुख्यं वर्तते भारतवर्षस्य उत्तरे दिग्विभागे अवस्थितेयं विशाला पर्वतमाला। कश्मीरादाभ्य अरुणाचलप्रदेशं यावद् अतिविस्तृतेयं पर्वतशृङ्खला अनादिकालात् भारत रक्षितवती न कोऽपि शत्रु: इमाम् उल्लङ्घ्य भारतं प्राविशत्, केवलं विगते

शताब्दे चीनदेश एव एतादृशं दुःसाहसं कर्तुम् अपारयत्। हिमालय एव उत्तरभारतस्य पिपासां शमयति विशालं कृषिक्षेत्रं च सिञ्चति । अस्य हिमाच्छादितत्वाद् गङ्गा-यमुना-शतद्रु-व्यास-वितस्तादय: सरित: सततं निस्सरन्ति । अस्माकं देश: ‘हिन्दुस्तान’ इति नाम्नापि व्यवहियते, अत्र यत् हिन्दू इति पदं वर्तते तत् सिन्धु इति शब्दान्निष्पन्नम्। सिन्धुनदी अपि हिमालयादेव प्रभवति ।

चिरात् नाना कवयः स्वीयरचनासु हिमालयं वर्णितवन्तः । कालिदासेन तु स्वीये कुमारसम्भवे अयं हिमालय: देवभूमिरूपेण इत्थं वर्णितः |

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः । पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य स्थितः पृथिव्यामिव मानदण्डः ॥
हिमालयप्रदेशे एव अस्माकं पुरातनतीर्थादीनि सन्ति अत्रैव शङ्कराचार्येण स्थापितम् केदारनाथ इति तीर्थस्थानं वर्तते यमुनोत्री-गंगोत्री-बदरीनाथ प्रभृतीनि पवित्राणि स्थानान्यपि अत्रैव वर्तन्ते ।

नैकखनिजानाम् इयम् जन्मभूमि: । अत्रैवासीत् कण्वस्य तपोवनम्। आयुर्वेदस्य उपयोगाय औषधजातानि वनस्पतयश्च अस्मादेव प्राप्यन्ते। योगिनः अपि तप: साधनां कर्तुम् अत्रैव गच्छन्ति।

भारते भावनात्मकम् ऐक्यं स्थापयितुं हिमालयस्य महत्त्वपूर्ण योगदानं वर्तते ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top