Up board hindi class 10 full solution chapter -varanasi वाराणसीः प्रश्न उत्तर

Up board hindi class 10 full solution chapter – varanasi upboard hindi class 10 sanskrit khand chapter -1 वाराणसीः प्रश्न उत्तर प्रश्न 1 वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति ?  उत्तर वाराणसी नगरी गङ्गायाः तटे स्थिता अस्ति । प्रश्न 2 वैदेशिकाः पर्यटकाः कस्याः शोभाम् अवलोक्य वाराणस्ययाः प्रशंसन्ति। उत्तर वैदेशिकाः पर्यटका: गङ्गायाः घट्टानां शोभां विलोक्य वाराणस्याः प्रशंसन्ति। …

Up board hindi class 10 full solution chapter -varanasi वाराणसीः प्रश्न उत्तर Read More »